PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ

PRÁVNÍ UPOZORNĚNÍ upravují ve svých podmínkách používání těchto webových stránek (dále jen „Web“), pro které je společnost VMV GROUP DE SERVICIOS Y GESTION S.L., (dále jen VMV COSMETIC GROUP), registrovaná v obchodním rejstříku v Barceloně , ​​na straně B-254399, svazek 34911 a Folio 100, s CIF B62938584 a sídlem v obci Llissá de Vall, 08185 Barcelona, ​​​​Španělsko, P.I. Cantallops, Av. de Cantallops, s/n, který je správcem domén patřících do skupiny identifikovaných společností, které jsou uvedeny v následujícím odkazu:

https://vmvcosmeticgroup.com/

Pro používání této stránky je vyžadováno výslovné přijetí každého z ustanovení uvedených v tomto právním oznámení uživatelem, jakož i každé z varování nebo zvláštních doložek, které jsou stanoveny pro uzavírání smluv o určitých službách, produktech nebo používání oblastí stránky.

V případě nepřijetí doložek stanovených v tomto právním oznámení se uživatel musí zdržet přístupu ke službám a/nebo obsahu zpřístupněného na stránce a /nebo jejich používání a pokračovat v jeho odchodu.

KOSMETICKÁ SKUPINA VMV se reserva el derecho de modificar el presente AVISO LEGAL mediante la simple publicación de las modificaciones oportunas con el fin de que puedan ser conocidas por los Usuarios.

V případě, že jakákoli doložka obsažená v těchto obecných podmínkách je prohlášena za zcela nebo částečně neplatnou nebo neúčinnou, bude mít taková neplatnost nebo neúčinnost vliv pouze na toto ustanovení nebo jeho část, která je neplatná nebo neúčinná, a to za podmínek ve všem ostatním, s takovým ustanovením nebo jeho částí, která je dotčena, tím, že není řečeno.

1.- POUŽITÍ STRÁNKY

Uživatel se zavazuje nepoužívat stránku k provádění činností, které jsou v rozporu se zákony, morálkou, veřejným pořádekem, a obecně k používání v souladu s podmínkami stanovenými v tomto právním oznámení. Stejně tak se zavazuje, že nebude provádět reklamní činnosti nebo činnosti v oblasti komerčního využívání zasíláním zpráv, které používají falešnou identitu.

KOSMETICKÁ SKUPINA VMV actúa exclusivamente como responsable de la Página en su condición de prestador de un servicio de información sobre sus propios servicios, no haciéndose responsable de los contenidos que, en contravención a las presentes condiciones generales, los usuarios pudieran enviar o publicar, siendo el usuario el único responsable de la veracidad y licitud de los mismos.

KOSMETICKÁ SKUPINA VMV podrá interrumpir el servicio de la Página que esté siendo utilizado por el usuario y resolver de modo inmediato la relación con el usuario si detecta un uso de la Página o de cualquiera de los servicios que en el mismo se ofertan que se pueda considerar contrario a lo expresado en el presente Aviso Legal.

2.- DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

Celá tato stránka: text, obrázky, značky, grafika, loga, tlačítka, softwarové soubory, barevné kombinace, jakož i struktura, výběr, uspořádání a prezentace jejího obsahu, je chráněn zákony o duševním a průmyslovém vlastnictví, je zakázána jeho reprodukce, distribuce, veřejná komunikace a transformace, s výjimkou osobního a soukromého použití.

KOSMETICKÁ SKUPINA VMV no garantiza que los contenidos sean precisos o libres de error o que el libre uso de los mismos por el usuario no infrinja los derechos de terceras partes. El buen o mal uso de esta página y de sus contenidos está bajo la responsabilidad del usuario.

Stejně tak je bez předchozího souhlasu společnosti VMV COSMETIC GROUP zakázáno rozmnožování, opakovaný přenos, kopírování, převod nebo úplný nebo částečný přenos informací obsažených na stránce bez ohledu na jejich účel a prostředky k tomu použité.

3.- ODKAZY

Web může obsahovat odkazy na weby třetích stran. Stránky patřící třetím stranám nebyly přezkoumány ani nepodléhají kontrole společnosti VMV COSMETIC GROUP.

V žádném případě společnost VMV COSMETIC GROUP nenese odpovědnost za obsah těchto webových stránek ani za přijatá opatření týkající se vašeho soukromí nebo zpracování vašich osobních údajů.

KOSMETICKÁ SKUPINA VMV recomienda la lectura detenida de las condiciones de uso y la política de privacidad de estos sitios.

Pokud máte zájem o aktivaci odkazu na kteroukoli ze stránek VMV COSMETIC GROUP, musíte ji sdělit a získat výslovný souhlas s vytvořením odkazu.

KOSMETICKÁ SKUPINA VMV se reserva el derecho de oposición a la activación de enlaces con su sitio web.

4.- NEZLETILÉ OSOBY

KOSMETICKÁ SKUPINA VMV advierte a los usuarios mayores de edad, que tengan a su cargo menores, que será de su exclusiva responsabilidad determinar qué servicios y/o contenidos son o no apropiados para la edad de estos últimos.

KOSMETICKÁ SKUPINA VMV les comunica que existen programas informáticos que permiten filtrar, bloquear y limitar el acceso a determinados contenidos y servicios, de tal forma que los padres o tutores, por ejemplo, pueden decidir cuáles son los contenidos y servicios de Internet a los que los menores pueden tener acceso y cuáles no.

5.- ODPOVĚDNOST

KOSMETICKÁ SKUPINA VMV no será responsable directa ni subsidiariamente de:

  • Kvalita služby, rychlost přístupu, správné fungování nebo dostupnost nebo kontinuita provozu stránky.
  • Poškození, které může být způsobeno na zařízení uživatele používáním stránky.
  • Případy, kdy třetí strana v souladu se zavedenými bezpečnostními opatřeními přistupuje ke zprávám nebo je používá k remisi počítačových virů.
  • Neřesti a vady všech druhů přenášeného, šířeného, skladovaného nebo zpřístupněného obsahu.
  • Zákonnost, spolehlivost a užitečnost obsahu, který uživatelé předávají s použitím stránky nebo služeb v ní nabízených, jakož i jejich pravdivost nebo přesnost. Společnost VMV COSMETIC GROUP neovládá používání stránky uživateli ani nezaručuje, že tak učiní v souladu s ustanoveními tohoto oznámení.

Například a bez omezení bude uživatel odpovědný za:

  • Z obsahu, který zadali, zejména údajů a informací zadaných a zasílaných na VMV COSMETIC GROUPpor prostředky stránky nebo stránky.
  • O realizaci jakéhokoli druhu nezákonného jednání, škodlivého pro práva, škodlivého a / nebo škodlivého.
  • O úschovici vašeho uživatelského jména a hesla, nemísíte je sdělovat třetím stranám, abyste se vyhnuli krádeži identity nebo poskytnutí nepravdivých nebo nesprávných údajů.

6.- ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máme konkrétní odkaz, abyste podrobně věděli o našich zásadách OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

7.- PŘÍSLUŠNOST

Toto právní oznámení je psáno ve španělštině a podléhá současným španělským právním předpisům. V případě jakéhokoli druhu sporu vyplývajícího z používání nabízených služeb nebo obsahu stránky se strany s přijetím doložek stanovených v tomto právním oznámení předloží příslušným soudům v Barceloně.